Warunki korzystania

Wszelkie prawa zastrzeżone

Spółka SL Audio A / S (zwana również „Firmą”) z przyjemnością udostępnia niniejszą Witrynę („Witryna”) i jej zawartość dla celów informacyjnych. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych warunków użytkowania dotyczących korzystania z naszej Witryny. Korzystając z naszej Witryny wyrażasz zgodę na te warunki użytkowania. Jeśli nie wyrażasz zgody, nie korzystaj z naszej Witryny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych warunków użytkowania lub dowolnej ich części w dowolnym momencie bez powiadomienia, zmiana nastąpi poprzez aktualizację tego wpisu. Jesteś związany wszelkimi zmianami i powinieneś okresowo odwiedzać tę stronę, aby zapoznać się z aktualnymi warunkami korzystania dotyczącymi korzystania z naszej witryny. W przypadku naruszenia któregokolwiek z niniejszych warunków użytkowania, Twoja zgoda na wykorzystanie materiałów zawartych w Witrynie automatycznie wygasa i musisz natychmiast zniszczyć wszelkie wykonane przez siebie kopie materiałów.

Wykorzystywanie praw do materiałów i własności intelektualnej

Upoważniamy Cię do przeglądania, kopiowania i reprodukcji dowolnej zawartości tej Witryny, pod warunkiem, że wyrażasz zgodę na zawarte w niniejszym dokumencie warunki użytkowania i będziesz ich przestrzegać.

Materiały są chronione przez prawa własności intelektualnej na mocy zarówno prawa duńskiego, jak i międzynarodowego, a użycie tych materiałów bez zezwolenia może stanowić naruszenie tych praw. Musisz zachować zawarte w oryginalnych materiałach wszystkie informacje o prawach własności dla każdej wykonanej kopii materiałów. Nie możesz sprzedawać, ani modyfikować materiałów, powielać, wyświetlać, publicznie wykonywać, rozpowszechniać, ani w żaden inny sposób wykorzystywać materiałów w jakimkolwiek celu publicznym lub komercyjnym. Zabronione jest wykorzystywanie materiałów w jakiejkolwiek innej Witrynie lub w sieciowym środowisku komputerowym w jakimkolwiek celu. Żadne informacje zawarte w tej Witrynie, ani na żadnej z naszych witryn internetowych nie mogą być interpretowane jako przyznanie jakiejkolwiek licencji w ramach jakichkolwiek naszych praw własności intelektualnej lub jakiejkolwiek strony trzeciej, czy to przez estoppel, domniemanie czy w inny sposób. Zabraniamy używania naszych znaków towarowych lub jakichkolwiek powiązanych grafik jako „gorących linków” do jakiejkolwiek Witryny, chyba że zostanie to przez nas zatwierdzone.

Linki do witryn stron trzecich

W ramach uprzejmości zamieściliśmy linki do niektórych witryn internetowych stron trzecich. Udostępniając takie odnośniki, nie popieramy, nie przyjmujemy ani nie zgadzamy się z żadną treścią witryn, do których one prowadzą, ani produktami lub usługami takiej strony trzeciej. Wyraźnie zrzekamy się jakiejkolwiek odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek witryn stron trzecich, do których prowadzą odnośniki z naszej Witryny, a także za produkty lub usługi takiej strony trzeciej.

Wyłączenie gwarancji, odpowiedzialności i szkód następczych

Nie gwarantujemy, że Witryna będzie działać bezbłędnie, ani że Witryna i jej serwer są wolne od wirusów komputerowych i innych szkodliwych towarów. Jeżeli korzystanie z Witryną będzie skutkować koniecznością serwisowania lub wymiany sprzętu lub danych, nie odpowiadamy za takie koszty.

Informacje w Witrynie są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują, bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych gwarancji i ze względu na to nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym między innymi szkody przypadkowe i wtórne, utracone zyski lub szkody wynikające z utraty danych lub zakłócenia w prowadzeniu działalności) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Witryny, czy to na podstawie gwarancji, umowy, deliktu lub jakiejkolwiek innej teorii prawnej, oraz od tego, czy zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód. Nasza całkowita odpowiedzialność za wszelkie szkody, straty i przyczyny działań (czy to w umowie, czynach niedozwolonych, w tym bez ograniczeń z powodu zaniedbania lub w inny sposób) w żadnym wypadku nie może przekroczyć kwoty zapłaconej przez Ciebie, jeśli w ogóle, za dostęp do tej Witryny.

Witryna może zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. W dobrej wierze dołożymy wszelkich starań, aby aktualizować Witrynę, ale nie mamy obowiązku jej aktualizować. Korzystanie z Witryny odbywa się na własne ryzyko. W dowolnym momencie w Witrynie mogą zostać wprowadzone zmiany.

Wyłączenie odpowiedzialności

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić nas, nasze podmioty stowarzyszone, kierownictwo, dyrektorów, pracowników i przedstawicieli przed wszelkimi roszczeniami, działaniami lub żądaniami, w tym między innymi uzasadnionymi opłatami prawnymi i księgowymi, domniemanymi lub wynikającymi z Twojego korzystania z materiałów (w tym oprogramowania) lub naruszenia niniejszych Warunków użytkowania.

Kwestie ogólne

Niniejsze warunki użytkowania podlegają prawu Danii. Uzyskując dostęp do tej Witryny, wyrażasz zgodę na niniejsze warunki użytkowania i wyłączną jurysdykcję sądów duńskich we wszystkich sporach wynikających z takiego dostępu. Jeśli którykolwiek z tych warunków zostanie z jakiegokolwiek powodu uznany za nieważny lub niewykonalny (w tym między innymi na skutek wyłączeń i ograniczeń określonych powyżej), wówczas nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie oddzielone od niniejszych warunków, a pozostałe warunki będą nadal obowiązywać. Niewykonanie przez Firmę któregokolwiek z postanowień określonych w niniejszych warunkach użytkowania lub niewykonanie jakiejkolwiek opcji wypowiedzenia nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się takich postanowień i nie będzie miało wpływu na ważność niniejszych warunków użytkowania lub jakiejkolwiek części, ani prawa do późniejszego egzekwowania każdego postanowienia. Niniejsze warunki użytkowania nie mogą być zmieniane, modyfikowane, zmieniane ani uzupełniane, chyba że na piśmie i podpisane przez odpowiednio umocowanych przedstawicieli Spółki.

Całość porozumienia

Niniejsze warunki użytkowania stanowią całość porozumienia między Tobą, a Firmą w zakresie przedmiotu niniejszego dokumentu i nie mogą być modyfikowane, chyba że przez Firmę, jak określono w niniejszym dokumencie lub w formie pisemnego dokumentu podpisanego przez obie strony.

Zaktualizowano maj 2018 r.

Nasze podstawowe technologie

RoomPerfect icon
Bass management icon
Fully digital icon
Boundary woofers icon

Otrzymuj najświeższe informacje bezpośrednio do swojej skrzynki!