Polityka prywatności

W niniejszej polityce prywatności wyjaśniamy, czym są dane osobowe, jakie rodzaje danych osobowych zbieramy, w jakich celach dane te są gromadzone, w jaki sposób są przetwarzane oraz jakie są w tym zakresie prawa osób, których dotyczą. Możecie Państwo mieć pewność, że Państwa dane osobowe są przetwarzane z ostrożnością.

Przetwarzanie danych osobowych

1. Co to są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, takie jak na przykład Państwa dane kontaktowe lub dane Państwa produktu.

2. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych przez SL Audio A/S

Przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych kierujemy się następującymi zasadami:

 • zbieramy dane osobowe wyłącznie w określonych, wyraźnie podanych i zgodnych z prawem celach
 • nie gromadzimy danych osobowych innych niż te, które są niezbędne do osiągnięcia tych celów
 • nie wykorzystujemy danych osobowych do celów innych niż te, dla których dane zostały zebrane, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dokumencie lub za uprzednią zgodą
 • nie przekazujemy danych osobowych stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dokumencie lub za uprzednią zgodą
 • utrzymujemy środki techniczne i organizacyjne pozwalające chronić Państwa dane osobowe przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem lub przypadkową utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem oraz przed wszelkimi innymi bezprawnymi formami przetwarzania
 • nie przechowujemy danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celu, w którym dane zostały zebrane, dla którego są dalej przetwarzane lub gdy wymagają tego przepisy prawa.

3. Gromadzone i przetwarzane przez nas dane osobowe

Kiedy kontaktujecie się Państwo z SL Audio A/S za pośrednictwem różnych kanałów, w tym naszych witryn internetowych, aplikacji, sprzedawców i wsparcia klienta, Państwa dane osobowe są przez nas gromadzone i przetwarzane. Zbierane i przetwarzane przez nas dane osobowe można podzielić na następujące kategorie:

 • Państwa dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania (jeśli był podany), numer telefonu (jeśli był podany), adres IP, a w niektórych przypadkach lokalizacja geograficzna i język.
 • Państwa dane do fakturowania, takie jak określone powyżej dane osobowe, nazwa firmy, informacje o adresie dostawy, jeśli inny niż adres fizyczny, informacje o zamówieniu, takie jak nazwa produktu, liczba, data zakupu i informacje o sprzedawcy, waluta, oraz fakt posiadania salonu ekspozycyjnego.
 • Informacje behawioralne zbierane za pomocą plików cookie i podobnych technologii, takich jak piksele, tagi i inne identyfikatory służące do zapamiętania preferencji użytkownika i zrozumienia sposobu korzystania z naszych witryn internetowych.

4. W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy ma zastosowanie co najmniej jeden z poniższych celów:

 • Przekazujemy Państwu personalizowane informacje o nowościach, wydarzeniach, konkursach i podobnych treściach marketingowych związanych z SL Audio A/S, jej produktami i produktami wykonanymi we współpracy ze stronami trzecimi. W tym zakresie przetwarzanie przez nas danych odbywa się za Państwa zgodą.
 • Dostarczamy odpowiednie aktualizacje oprogramowania produktów i ułatwiamy przyszłe zakupy, zapamiętując szczegóły wysyłki. Przetwarzanie przez nas danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SL Audio A/S i takie przetwarzanie nie jest uważane za szkodliwe dla Państwa.
 • Świadczymy obsługę klienta, obsługujemy Państwa prośby, reklamacje i skargi oraz świadczymy obsługę gwarancyjną produktu. Przetwarzanie przez nas danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną.

Jeśli zdecydujecie się Państwo, aby nie przekazywać nam wymaganych i niezbędnych danych osobowych w tym zakresie, możemy nie być w stanie w pełni spełnić Państwa prośby.

5. Gdzie przechowujemy i przetwarzamy Państwa dane osobowe

Zasadniczo Państwa dane osobowe przechowujemy tylko wtedy, gdy wyrazicie Państwo na to zgodę. Jeśli zapisaliście się Państwo do naszego biuletynu/ów, Państwa dane są przechowywane na platformie Mailchimp. Jeśli jesteście Państwo jednym z naszych partnerów, Państwa dane możemy również przechowywać w naszych systemach wewnętrznych.

W przypadku przekazywania danych osobowych do innych krajów, w rozumieniu Rozporządzenia o ochronie danych Osobowych (RODO), przestrzegane są obowiązujące przepisy i regulacje prawne dotyczące takich transferów, a przed każdym takim przekazaniem danych zapewnione są odpowiednie zabezpieczenia prawne i bezpieczeństwa.

6. Udostępnianie przez nas Państwa danych osobowych stronom trzecim

Zasadniczo gromadzimy i przetwarzamy dane w celu ułatwienia świadczenia lub ulepszenia naszych produktów, usług lub ofert. Nie sprzedajemy Państwa danych osobowych ani nie udostępniamy ich stronom trzecim, z wyjątkiem zakresu określonego w niniejszej polityce prywatności.

Państwa dane osobowe możemy udostępniać podmiotom trzecim w zakresie wymaganym przez prawo, nakaz sądowy lub decyzję wydaną przez właściwy organ publiczny oraz dla celów egzekwowania prawa. Ponadto możemy udostępniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom trzecim:

 • Zewnętrznym dostawcom świadczącym usługi w naszym imieniu, w tym usług fakturowania, sprzedaży, wsparcia IT, reklamy, analityki, badań, obsługi klienta, wsparcia w zakresie produktów, wysyłki i realizacji zamówień, przechowywania danych, walidacji, bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, przetwarzania płatności i obsługi prawnej. Tacy zewnętrzni dostawcy mają dostęp pozwalający na świadczenie takich usług, ale nie mogą wykorzystywać Państwa danych osobowych do innych celów.
 • Usługom strumieniowego przesyłania muzyki. Gdy inicjujecie Państwo połączenie z usługą przesyłania strumieniowego strony trzeciej za pośrednictwem produktów SL Audio, możemy udostępniać dotyczące Państwa informacje, jakie będą wymagane do umożliwienia dostarczania treści stron trzecich.
 • Stronom trzecim w celu ustanowienia, wykonywania lub obrony praw spółki SL Audio.
 • Stronom trzecim w przypadku jakiejkolwiek fuzji, sprzedaży, wspólnego przedsięwzięcia, cesji, przeniesienia lub innego zbycia całości lub części aktywów lub akcji SL Audio (w tym między innymi w związku z jakąkolwiek upadłością lub podobnym postępowaniem).
 • Innym podmiotom trzecim za Państwa zgodą.

Kiedy ujawniamy Państwa dane osobowe stronie trzeciej, podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że takie strony trzecie są zobowiązane do zachowania poufności i prywatności w odniesieniu do ochrony Państwa danych osobowych. Ujawnianie odbywa się zgodnie z wymogami prawnymi, w tym z zawieraniem umów o przetwarzanie danych z odpowiednimi stronami trzecimi, mającymi zapewnić, że dane osobowe są przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami, obowiązującymi przepisami prawa oraz w celu określonym przez nas, a także w sposób zapewniający odpowiednie środki bezpieczeństwa.

7. Przechowywanie Państwa danych osobowych

Nie przechowujemy dotyczących Państwa informacji dłużej, niż to konieczne. Czas ten zależy od celów, dla których je gromadzimy i wykorzystujemy.

Dane osobowe związane z prowadzeniem przez nas marketingu bezpośredniego są przechowywane i przetwarzane do momentu wypisania się z naszej listy.

Dane osobowe związane z jedną z naszych spółek partnerskich są przechowywane i przetwarzane do momentu zakończenia współpracy.

Odpowiednie dane osobowe zostaną usunięte po upływie wyżej wymienionych okresów, chyba że dane te mogą być prawomocnie przechowywane i przetwarzane dla innych zgodnych z prawem celów przetwarzania.

8. Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie

Administratorem danych odpowiadającym za przetwarzanie Państwa danych osobowych jest SL Audio, Ulvevej 28, DK-7800 Skive w Danii.

Państwa prawa

9. Dostęp do Państwa danych osobowych i możliwość przenoszenia danych

Macie Państwo prawo do wglądu i otrzymania swoich danych osobowych przekazanych SL Audio w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do przekazania tych danych dowolnej wybranej przez siebie stronie trzeciej. Chcąc uzyskać wgląd w swoje dane osobowe należy skontaktować się z nami pod adresem contact@lyngdorf.com

10. Aktualizacja i/lub usunięcie Państwa danych osobowych

W przypadku zmiany danych osobowych zachęcamy do aktualizacji swoich danych osobowych przekazanych SL Audio. W tym celu należy skontaktować się z nami pod adresem contact@lyngdorf.com. W przypadku newslettera do zaktualizowania swoich preferencji można użyć przycisku „Zmień” (Change) u dołu każdego otrzymanego od nas newslettera. Jeśli jesteście Państwo jednym z naszych partnerów, możecie skontaktować się z przedstawicielem handlowym SL Audio.

W celu zapewnienia aktualności przetwarzanych przez nas danych osobowych prosimy o sprawdzanie i ewentualnie aktualizację danych osobowych przynajmniej raz w roku.

11. Prawo do wycofania swojej zgody

Otrzymywanie naszego newslettera odbywa się za Państwa zgodą. W każdej chwili macie Państwo prawo wycofać swoją zgodę. Cofnięcie swojej zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W przypadku wycofania swojej zgody SL Audio i strony trzecie zaangażowane w przetwarzanie danych osobowych zaprzestaną przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że i w zakresie, w jakim dalsze przetwarzanie lub przechowywanie jest dozwolone lub wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi danych osobowych lub innymi obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi.

12. Prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo do sprzeciwu

Macie Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych:

 • w sytuacji, gdy dane osobowe są nieprawidłowe,
 • gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale wyrażacie Państwo sprzeciw dla usunięcia swoich danych osobowych,
 • gdy SL Audio nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale ich przechowywanie jest przez Państwo wymagane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub
 • gdy wyraziliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i gdy trwa weryfikacja, czy SL Audio nadal ma uzasadniony interes w podanych danych osobowych.

Ponadto przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego. Można to zrobić rezygnując z subskrypcji naszych informacji marketingowych poprzez kliknięcie linka rezygnacji z subskrypcji na dole komunikacji marketingowej otrzymanej od SL Audio.

13. Prawo do złożenia zażalenia

W przypadku zastrzeżeń dotyczących przetwarzania przez SL Audio Państwa danych osobowych należy przesłać zażalenie do SL Audio na adres e-mail: contact@lyngdorf.com. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc Państwu tak szybko, jak to tylko możliwe.

Jeśli nie jesteście Państwo zadowoleni z rezultatu Państwa zażalenia lub sposobu jego rozpatrzenia przez SL Audio, możecie Państwo skierować skargę do Duńskiego Urzędu Ochrony Danych, Datatilsynet, Borgergade 28, 5, DK-1300 Kopenhaga, Dania lub wysyłając wiadomość e-mail na adres dt@datatilsynet.dk.

Inne kwestie

14. Witryny internetowe, wtyczki i usługi stron trzecich

Strony internetowe, aplikacje i produkty SL Audio mogą zawierać linki do należących do stron trzecich stron internetowych, wtyczek (na przykład wtyczek logowania do mediów społecznościowych) lub usług (na przykład funkcji sterowania głosowego zapewnianych przez Amazon lub Google). Prosimy pamiętać, że SL Audio nie gromadzi ani nie przetwarza żadnych nagrań dźwiękowych we własnym imieniu, a jedynie udostępnia usługi stron trzecich.

Jeśli zdecydujecie się Państwo korzystać z takich witryn internetowych, wtyczek lub usług, możecie takim stronom trzecim ujawnić swoje informacje. SL Audio nie ponosi odpowiedzialności za zawartość lub praktyki stosowane przez takie witryny internetowe, wtyczki lub usług. Gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych będzie podlegać polityce prywatności takich stron trzecich, a nie niniejszej polityce prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności i bezpieczeństwa odpowiednich stron trzecich.

15. Bezpieczeństwo danych

SL Audio zobowiązuje się do ochrony bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Stosujemy niezbędne środki organizacyjne, techniczne i administracyjne dla ochrony Państwa danych osobowych pozostających pod kontrolą SL Audio, takie jak kontrola dostępu, przekazywania, wprowadzania i dostępności oraz separacja danych.

Dostęp do centrum pobierania SL Audio jest chroniony ograniczeniami dostępu opartymi na nazwie użytkownika i haśle. Ważne jest, aby zawsze wybierać hasło trudne do odgadnięcia dla innych i chronić swoje hasło przed ujawnieniem.

Wszelkie przechowywanie i przetwarzanie danych w obiektach komputerowych SL Audio oraz w obiektach partnerów biznesowych podlega pisemnym umowom.

Jeśli macie Państwo powody, aby sądzić, że Państwa interakcja z SL Audio nie jest już bezpieczna (na przykład, jeśli uważacie Państwo, że doszło do naruszenia bezpieczeństwa któregokolwiek konta, które posiadanego w SL Audio), prosimy o niezwłocznie powiadomienie nas o problemie.

16. Zmiany w naszej polityce prywatności

SL Audio może modyfikować lub aktualizować niniejszą politykę prywatności, w koniecznych przypadkach w celu odzwierciedlenia zmian w naszych produktach i usługach, zmian w obowiązującym prawie lub praktykach oraz w celu uwzględnienia opinii klientów. W związku z tym prosimy o okresowe zapoznawanie się z jej treścią. U dołu dokumentu podana jest zawsze data ostatniej jego aktualizacji.

17. Dane kontaktowe

W razie pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności lub przetwarzania Państwa danych osobowych przez SL Audio można się z nami skontaktować pod adresem:

SL Audio A/S,
Ulvevej 28
DK-7800 Skive
Dania
Att.: Polityka prywatności

lub wysyłając wiadomość e-mail na adres contact@lyngdorf.com.

Zaktualizowano maj 2018 r.

Nasze podstawowe technologie

RoomPerfect icon
Bass management icon
Fully digital icon
Boundary woofers icon

Otrzymuj najświeższe informacje bezpośrednio do swojej skrzynki!