Podmínky použití

Všechna práva vyhrazena

Společnost SL Audio A/S (označovaná také jako „Společnost“) vám s potěšením poskytuje tyto webové stránky („web“) a jejich obsah pro informační účely. Pečlivě si prosím přečtěte tyto podmínky týkající se používání našich webových stránek. Používáním našeho webu souhlasíte s těmito podmínkami používání. Pokud nesouhlasíte, náš web prosím nepoužívejte. Aktualizací tohoto příspěvku si vyhrazujeme právo tyto podmínky použití nebo jejich část revidovat, kdykoli bez předchozího upozornění. Jste vázáni všemi revizemi a měli byste tuto stránku pravidelně navštěvovat, abyste zkontrolovali aktuální podmínky použití, které se vztahují na vaše používání našeho webu. Pokud kteroukoli z těchto podmínek používání porušíte, vaše povolení k použití materiálů obsažených na tomto webu se automaticky ukončuje a vy musíte okamžitě zničit všechny kopie, které jste z těchto materiálů vytvořili.

Používání materiálů a práva duševního vlastnictví

Autorizujeme vás k prohlížení, kopírování a reprodukci jakéhokoli obsahu tohoto webu za předpokladu, že souhlasíte a dodržíte podmínky použití obsažené v tomto dokumentu.

Zákony o duševním vlastnictví podle dánských i mezinárodních zákonů chrání materiály, a při neoprávněném používání těchto materiálů může dojít k porušení těchto zákonů. Veškerá oznámení o vlastnictví, která jsou v původních materiálech obsažená, si musíte uchovat na všech kopiích těchto materiálů. Materiály nesmíte prodávat ani upravovat nebo reprodukovat, zobrazovat, veřejně prezentovat, distribuovat nebo jinak používat jakýmkoli jiným způsobem pro jakékoli veřejné nebo komerční účely. Použití materiálů na jakémkoli jiném webu nebo v síťovém počítačovém prostředí je zakázáno pro jakékoli účely. Nic na tomto webu ani na žádné z našich webových stránek nelze vykládat tak, že uděluje jakoukoli licenci na základě kteréhokoli z našich práv nebo práv duševního vlastnictví jakékoli třetí strany, ať už překážkou uplatnění žalobního nároku (stoppel), implicitně nebo jinak. Zakazujeme používání našich ochranných známek nebo všech souvisejících grafik jako „horkého odkazu“ (hotlink) na jakoukoli webovou stránku, pokud to neschválíme.

Odkazy na weby třetích stran

Z důvodu zdvořilosti jsme poskytli odkazy na určité weby třetích stran. Uvedením těchto odkazů nepodporujeme, nepřijímáme ani nesouhlasíme s žádným z obsahu odkazovaných stránek nebo produktů či služeb této třetí strany. Výslovně se zříkáme jakékoli odpovědnosti za obsah jakýchkoli webů třetích stran propojených s naším webem nebo za produkty či služby této třetí strany.

Zřeknutí se záruky, odpovědnosti a následných škod

Nezaručujeme, že web bude fungovat bezchybně nebo že web a jeho server neobsahují počítačové viry a jiné škodlivé položky. Neneseme žádnou odpovědnost za vaše náklady na servis nebo výměnu zařízení nebo dat, vzniklé v souvislosti s vaším používáním webových stránek.

Informace na tomto webu jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez jakýchkoli výslovných nebo předpokládaných záruk jakéhokoli druhu, a proto nebudeme odpovídat za jakékoli škody (včetně, mimo jiné, náhodných a následných škod, ušlého zisku) nebo škody vyplývající ze ztráty dat nebo přerušení podnikání) vyplývající z použití nebo nemožnosti používat webové stránky, ať už na základě záruky, smlouvy, porušení práva nebo jiné právní teorie, a bez ohledu na to, zda jsme byli na možnost takových škod upozorněni. V žádném případě nepřesáhne naše celková odpovědnost vůči vám za veškeré škody, ztráty a příčiny jednání (ať už ve smlouvě, deliktu, včetně nedbalosti nebo jinak) částku, kterou jste zaplatili, pokud existuje, za přístup na tento web.

Web může obsahovat nepřesnosti nebo typografické chyby. V dobré víře se budeme snažit web aktualizovat, ale jeho aktualizaci nemáme za povinnost. Web používáte na své vlastní nebezpečí. Změny na webu mohou nastat kdykoli.

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že budete hájit, odškodňovat a držet nás, naše pobočky, vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance a agenty neškodné před všemi nároky, akcemi nebo požadavky, mimo jiné včetně přiměřených právních a účetních poplatků, vycházejících nebo vyplývajících z vašeho použití materiálů (včetně softwaru) nebo vašeho porušení těchto podmínek používání.

Všeobecná ujednání

Tyto podmínky používání se řídí dánskými zákony. Vstupem na tento web souhlasíte s těmito všeobecnými podmínkami používání a s výlučnou jurisdikcí dánských soudů ve všech sporech vyplývajících z tohoto přístupu. Pokud je některá z těchto podmínek z jakéhokoli důvodu považována za neplatnou nebo nevymahatelnou (včetně, ale nikoli výlučně, výše uvedených výjimek a omezení), bude neplatné nebo nevymahatelné ustanovení od těchto podmínek odděleno a zbývající podmínky budou platiti nadále. Pokud společnost nevymáhá ustanovení uvedená v těchto podmínkách používání, nebo nevyužije možnosti k ukončení, nebude to považováno za zřeknutí se těchto ustanovení a nebude to mít vliv na platnost těchto podmínek používání nebo jakékoli jejich části, nebo práva poté vymáhat každé ustanovení. Tyto podmínky používání nebudou novelizovány, upravovány, měněny nebo doplňovány jinak než písemně a podepsány řádně oprávněnými zástupci společnosti.

Celý souhlas

Tyto podmínky používání představují úplnou dohodu mezi vámi a Společností o předmětu této smlouvy a nebudou upravovány, s výjimkou Společnosti, jak je uvedeno v tomto dokumentu, nebo prostřednictvím písemného dokumentu podepsaného oběma stranami.

Aktualizováno v květnu 2018.

Naše klíčové technologie

RoomPerfect icon
Bass management icon
Fully digital icon
Boundary woofers icon

Získejte nejnovější zprávy do své emailové schránky!