Zásady ochrany osobních údajů

V těchto zásadách ochrany osobních údajů vysvětlíme, o jaké osobní údaje se jedná, jaké typy osobních údajů shromažďujeme, za jakým účelem se shromažďují, jak se zpracovávají a jaká jsou v tomto ohledu vaše práva. Věřte, že s vašimi osobními údaji zacházíme opatrně.

Zpracování osobních údajů

1. Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, například vaše kontaktní údaje nebo údaje o vašem produktu.

2. Obecné zásady zpracování osobních údajů ve společnosti SL Audio A/S

Při zpracování vašich osobních údajů se řídíme následujícími zásadami:

 • osobní údaje shromažďujeme pouze pro stanovené, explicitní a legitimní účely
 • osobní údaje neshromažďujeme nad rámec toho, co je pro dosažení těchto účelů nezbytné
 • osobní údaje nepoužíváme k jiným účelům, než ke kterým byly shromážděny, s výjimkou případů uvedených v tomto dokumentu, nebo s předchozím souhlasem
 • osobní údaje nepředáváme třetím stranám, s výjimkou případů uvedených v tomto dokumentu, nebo s předchozím souhlasem
 • udržujeme technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením nebo náhodnou ztrátou, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem, a proti všem dalším nezákonným formám zpracování
 • osobní údaje neukládáme déle, než je nutné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny nebo pro které jsou dále zpracovávány, nebo jak to vyžaduje zákon.

3. Osobní údaje, které shromažďujeme a zpracováváme

Když spolupracujete se společností SL Audio A / S prostřednictvím různých kanálů, včetně našich webových stránek, aplikací, prodejců a zákaznické podpory, shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje. Osobní údaje, které shromažďujeme a zpracováváme, lze rozdělit do následujících kategorií:

 • Vaše osobní údaje, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, fyzická adresa (je-li uvedena), telefonní číslo (je-li uvedeno), IP adresa a v některých případech zeměpisná poloha a jazyk.
 • Vaše fakturační údaje, jako jsou vaše výše uvedené osobní údaje, název společnosti, vaše dodací údaje, pokud se liší od fyzické adresy, vaše údaje k objednávce, jako je název produktu, množství, název produktu, datum nákupu a informace o prodejci, měna a informace, zda máte či nemáte předváděcí místnost.
 • Informace o chování shromážděné pomocí souborů cookie a podobných technologií, jako jsou pixely, tagy a další identifikátory, abychom si zapamatovali preference uživatelů a porozuměli tomu, jak jsou naše webové stránky používány.

4. Jak vaše osobní údaje používáme

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme, pouze pokud platí alespoň jeden z níže uvedených účelů:

 • Poskytujeme vám přizpůsobené informace o novinkách, událostech, soutěžích a podobném marketingovém obsahu, který souvisí se společností SL Audio A/S, jejími produkty a produkty vyrobenými ve spolupráci s třetími stranami. Naše zpracování je v tomto ohledu založeno na vašem souhlasu.
 • Poskytujeme vám relevantní aktualizace softwaru produktu a usnadňujeme vaše budoucí nákupy ukládáním vašich doručovacích údajů. Naše zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů sledovaných společností SL Audio A/S. Toto zpracování se pro vás nepovažuje za škodlivé.
 • Poskytujeme vám zákaznický servis, vyřizujeme vaše požadavky nebo stížnosti a poskytujeme vám záruční podporu produktu. Naše zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, v níž jste stranou.

Pokud se rozhodnete, že nám v tomto ohledu požadované a nezbytné osobní údaje neposkytnete, možná nebudeme schopni váš požadavek plně uspokojit.

5. Kde ukládáme a zpracováváme vaše osobní údaje

Obecně platí, že vaše osobní údaje ukládáme, pouze pokud jste nám dali souhlas. Pokud jste se přihlásili k odběru našeho zpravodaje, ukládáme vaše osobní údaje do Mailchimpu. Pokud jste jedním z našich partnerů, můžeme také ukládat vaše údaje do našich interních systémů.

V případě přenosu vašich osobních údajů do jiných zemí, tak, jak je definováno v obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), jsou dodržovány platné zákony a předpisy týkající se těchto přenosů a před tímto přenosem jsou zajištěny příslušné právní a bezpečnostní záruky.

6. Naše zveřejňování vašich osobních údajů třetím stranám

Obecně platí, že údaje shromažďujeme a zpracováváme proto, abychom usnadnili nebo vylepšili naše produkty, služby nebo nabídky. Vaše osobní údaje neprodáváme ani nesdílíme s třetími stranami, s výjimkou případů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje můžeme sdělit třetím stranám v rozsahu vyžadovaném zákonem, soudním příkazem nebo rozhodnutím vydaným příslušným orgánem veřejné správy a za účelem vymáhání práva. Kromě toho můžeme sdílet vaše osobní údaje s následujícími třetími stranami:

 • Prodejci třetích stran provádějící služby naším jménem, včetně fakturace, prodeje, podpory IT, reklamy, analytiky, výzkumu, zákaznických služeb, podpory produktů, expedice a plnění objednávek, ukládání dat, ověřování, zabezpečení, prevence podvodů, zpracování plateb a právních služeb. Tito prodejci třetích stran mají přístup k provádění těchto služeb, ale nesmí používat vaše osobní údaje pro jiné účely.
 • Služby streamování hudby. Když zahájíte připojení ke streamovací službě třetí strany prostřednictvím produktů SL Audio, můžeme o vás sdílet informace, které jsou vyžadovány pro povolení doručování obsahu třetích stran.
 • Třetí strany za účelem založení, výkonu nebo obrany zákonných práv společnosti SL Audio.
 • Třetí strany v případě jakékoli fúze, prodeje, společného podniku, postoupení, převodu nebo jiného uspořádání všech nebo jakékoli části aktiv nebo akcií společnosti SL Audio (mimo jiné v souvislosti s jakýmkoli bankrotem nebo podobnými řízeními).
 • Jiné třetí strany podléhající vašemu souhlasu.

Když poskytneme vaše osobní údaje třetí straně, podnikneme veškerá přiměřená opatření, abychom zajistili, že pokud jde o ochranu vašich osobních údajů, tyto třetí strany budou vázány povinnostmi zachování důvěrnosti a ochrany osobních údajů. Zveřejňování je prováděno v souladu s právními požadavky, včetně uzavírání dohod o zpracování dat s příslušnými třetími stranami, aby bylo zajištěno, že osobní údaje jsou zpracovávány pouze v souladu s našimi pokyny, platnými zákony a předpisy a za účelem, který stanovíme, a k zajištění odpovídajících bezpečnostních opatření.

7. Uchovávání vašich osobních údajů

Vaše údaje neuchováváme déle, než je nutné. Doba uchovávání závisí na účelech, pro které je shromažďujeme a používáme.

Osobní údaje související s tím, že vám poskytujeme přímý marketing, jsou uchovávány a zpracovávány, dokud se z našeho seznamu neodhlásíte.

Osobní údaje týkající se jednoho z našich partnerství jsou uchovávány a zpracovávány až do ukončení partnerství.

Příslušné osobní údaje budou po uplynutí výše uvedených období odstraněny, pokud nebudou oprávněně uchovávány a zpracovávány pro jiné legitimní účely zpracování.

8. Odpovědnost za zpracování

Společnost SL Audio, Ulvevej 28, DK-7800 Skive, Dánsko je správcem vašich osobních údajů a odpovídá za jejich zpracování.

Vaše práva

9. Přístup k vašim osobním údajům a jejich přenositelnost

Máte právo na přístup a přijímání svých osobních údajů poskytovaných společnosti SL Audio ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo předávat tyto údaje jakékoli třetí straně, kterou si vyberete. Pokud chcete získat přístup ke svým osobním údajům, obraťte se na adresu contact@lyngdorf.com

10. Aktualizace a/nebo odstranění vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytované společnosti SL Audio vám v případě jejich změn doporučujeme aktualizovat. Za tímto účelem se na nás můžete obrátit na adrese contact@lyngdorf.com. Pokud jde o zpravodaj, pomocí tlačítka „Změnit“ můžete své předvolby ve spodní části každého zpravodaje, který od nás obdržíte, aktualizovat. Pokud jste jedním z našich partnerů, můžete kdykoli kontaktovat svého obchodního zástupce SL Audio.

Abychom zajistili, že vaše osobní údaje, které zpracováváme, jsou aktuální, žádáme vás, abyste své osobní údaje zkontrolovali a případně alespoň jednou ročně aktualizovali.

11. Právo odvolat váš souhlas

Příjem našeho zpravodaje je založen na vašem souhlasu. Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání vašeho souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování prováděného před odvoláním.

Pokud odvoláte svůj souhlas, společnost SL Audio a třetí strany zapojené do zpracování osobních údajů přestanou zpracovávat vaše osobní údaje, pokud a v rozsahu, v jakém je pokračující zpracování nebo uchovávání povoleno nebo vyžadováno v souladu s platnými právními předpisy o osobních údajích nebo jinými platnými zákony a předpisy.

12. Právo na omezení zpracování a právo vznést námitku

Máte právo omezit zpracování vašich osobních údajů:

 • pokud osobní údaje nejsou správné;
 • pokud je zpracování nezákonné, ale vy jste proti odstranění vašich osobních údajů;
 • pokud společnost SL Audio již nepotřebuje vaše osobní údaje pro účely zpracování, ale požadujete jejich uložení za účelem založení, výkonu nebo obrany právních nároků; nebo
 • pokud jste vznesli námitku proti zpracování a zda se čeká na ověření, zda má společnost SL Audio na příslušných osobních údajích stále oprávněný zájem.

Dále máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Můžete tak učinit odhlášením odběru našich marketingových informací kliknutím na odkaz pro odhlášení ve spodní části marketingové komunikace od společnosti SL Audio.

13. Právo stěžovat si

Pokud máte stížnost týkající se nakládání s vašimi osobními údaji společností SL Audio, zašlete prosím stížnost společnosti SL Audio prostřednictvím e-mailu: contact@lyngdorf.com. Budeme se snažit, abychom vám co nejrychleji pomohli.

Pokud nejste spokojeni s výsledkem vaší stížnosti nebo s jejím zpracováním ve společnosti SL Audio, můžete svou stížnost postoupit dánskému úřadu pro ochranu údajů, Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 Kodaň, Dánsko nebo odešlete e-mail na dt@datatilsynet.dk.

Další ujednání

14. Webové stránky, doplňky a služby třetích stran

Webové stránky, aplikace a produkty společnosti SL Audio mohou obsahovat odkazy na weby třetích stran, doplňky (například doplňky na přihlašování sociálních médií) nebo služby (například funkce hlasového ovládání poskytované společností Amazon nebo Google). Vezměte prosím na vědomí, že společnost SL Audio neshromažďuje ani nezpracovává žádné zvukové záznamy svým vlastním jménem, ale poskytuje pouze služby třetích stran.

Pokud se rozhodnete tyto webové stránky, doplňky nebo služby používat, můžete tyto informace sdělit těmto třetím stranám. Společnost SL Audio nenese odpovědnost za obsah nebo postupy těchto webů, doplňků nebo služeb. Shromažďování, používání a zveřejňování vašich osobních údajů bude podléhat zásadám ochrany osobních údajů těchto třetích stran, a nikoli těmto zásadám ochrany osobních údajů. Žádáme vás, abyste si zásady ochrany osobních údajů a zabezpečení příslušných třetích stran přečetli.

15. Zabezpečení dat

Společnost SL Audio se zavazuje chránit bezpečnost vašich osobních údajů. K ochraně vašich osobních údajů pod kontrolou společnosti SL Audio používáme nezbytná organizační, technická a administrativní opatření, jako je kontrola přístupu, přenosu, vstupu a dostupnosti a separování údajů.

Přístup do centra stahování společnosti SL Audio je chráněn omezením přístupu na základě uživatelského jména a hesla. Je důležité, abyste si vždy vybrali heslo, které je pro ostatní obtížné uhodnout, a abyste své heslo chránili před prozrazením.

Veškeré ukládání a zpracování dat v počítačových zařízeních společnosti SL Audio i v zařízeních obchodních partnerů podléhá písemným smlouvám.

Pokud máte důvod se domnívat, že vaše interakce se společností SL Audio již není bezpečná (například pokud máte pocit, že byla ohrožena bezpečnost jakéhokoli účtu, který byste mohli mít u SL Audio), okamžitě nás o problému informujte.

16. Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Společnost SL Audio může v případě potřeby tyto zásady ochrany osobních údajů upravit nebo aktualizovat tak, aby akceptovaly změny v našich produktech a službách, změny v příslušných právních předpisech, nařízeních nebo postupech, a reagovaly na zpětnou vazbu zákazníků. Proto je pravidelně kontrolujte. Datum nejnovější aktualizace je vždy uvedeno ve spodní části dokumentu.

17. Kontaktní údaje

Pokud máte dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo zpracování vašich osobních údajů společností SL Audio, kontaktujte nás na adrese:

SL Audio A / S,
Ulvevej 28
DK-7800 Skive
Dánsko
K rukám: Zásady ochrany osobních údajů

nebo zašlete e-mail na adresu contact@lyngdorf.com.

Aktualizováno v květnu 2018.

Naše klíčové technologie

RoomPerfect icon
Bass management icon
Fully digital icon
Boundary woofers icon

Získejte nejnovější zprávy do své emailové schránky!