Xiaozizai Trade Co.
C-C1, Yukang Garden
Wanhong Rd., Kunming City
Yunnan Province China