LP MUSIC Group
12-02, Changhua Park
#11 Baiyun Rd., Qifu, Panyu District
Guangzhou China